Spreekrecht

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken

Spreekrecht

U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht in de commissies:

 • aanmelden voor inspreken dient uiterlijk 12.00 uur de dag vóór de vergadering te gebeuren
 • de maximale spreektijd per commissievergadering is 30 minuten;
 • de maximale spreektijd per spreker is vijf minuten;
 • wanneer zich meer dan zes insprekers melden voor een commissievergadering dan wordt de maximale spreektijd verkort.

Waarover kunt u inspreken?

Insprekers mogen over geagendeerde, maar ook over niet-geagendeerde onderwerpen spreken. Niet over alle onderwerpen mag ingesproken worden. Het woord kan niet gevoerd worden over:

 • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
 • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
 • indien een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
 • over de agendapunten Vaststellen agenda en Rondvraag.

Aanmelden voor spreekrecht

 • Wilt u inspreken, dan kunt u tot 1 dag voor de vergadering zich tot 12.00 uur melden bij de griffie: 14071 of kromhout@oegstgeest.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp.
 • Is een onderwerp niet voor één van de commissies geagendeerd dan besluit de griffie in welke commissie kan worden ingesproken. In verband met een goede voorbereiding van de vergaderingen van de commissies kunnen verzoeken van insprekers die zich na 12.00 uur op de dag voor de vergadering melden niet worden gehonoreerd.

Inspreker mag reageren op discussie in commissie

Inspraak over niet-geagendeerde onderwerpen vindt plaats aan het begin van de commissievergadering. Inspraak over onderwerpen die op de agenda staan, vindt plaats aan het begin van dat agendapunt. De commissie kan verduidelijkende vragen stellen een inspreker en de inspreker wordt in de gelegenheid gesteld kort te reageren op de discussie in de commissie in eerste termijn. Het wordt bijzonder op prijs gesteld als insprekers hun tekst op papier of langs elektronische weg ter beschikking stellen.

Spreekrecht in de raad

De uitbreiding van het spreekrecht in de commissies en de wens efficiënter te vergaderen, hebben tot gevolg dat het spreekrecht in de raad beperkt is. Op de agenda van de raadsvergadering wordt aangegeven op welk agendapunt inspraak mogelijk is. Inspraak in de raad vindt altijd plaats aan het begin van de vergadering. Net als in de commissies geldt in de raad dat inspraak nooit mogelijk is over:

 • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan
 • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
 • indien een klacht ex artikel 9.1 kan of kon worden ingediend
 • over de agendapunten Vaststellen agenda en Inspraak/Uitspraak

Hoe bereikt u de raad?

De beperking van het spreekrecht in de raad wil niet zeggen dat u de raad niet kunt benaderen met uw mening over een bepaalde zaak. U kunt de raad schriftelijk of per e-mail bereiken via de griffie. Uw reactie bereikt de raadsleden zeker indien u deze uiterlijk de dinsdag voor de vergadering bij de griffie aanlevert. Uiteraard kunt u raadsleden ook individueel benaderen. Telefoonnummers en e-mail-adressen vindt u onder 'Wie is Wie',

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website