Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Raadsbijeenkomsten 15 juni 2017

  Vergadering/Raadsbijeenkomst 15 juni 2017

  Vergadering commissie Regiozaken - aanvang 19.00 uur

  • Voorbespreking van de vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 21 juni 2017.

  Gezamenlijke oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger en Ruimte – aanvang 20.00 uur

  • Perspectiefnota 2018-2021.

   Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Raadsbijeenkomsten 8 juni 2017

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger - aanvang 20.00 uur

  • Prognose uitgaven Jeugdhulp Holland Rijnland 2017 en verder.

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte - aanvang 20.00 uur

  • Actualisering nota’s grondbeleid en grondprijzen.
  • Vaststellen Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 “Het Hart van Holland”.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Raadsbijeenkomsten 1 juni 2017

  Beeldvormende raadsbijeenkomst Burger – aanvang 19.00 uur

  • Presentatie over Informatieveiligheid

  Besluitvormende raadsbijeenkomst - aanvang 20.00 uur

  • Benoeming steunfractielid PrO.
  • Toekomst Eigen Bijdrage Wmo 2018 Oegstgeest.
  • Notitie toekomst huishoudelijke ondersteuning Leidse Regio 2018.
  • Verzoek gemeentegarantie Rijnlands Lyceum Oegstgeest.
  • Financiële verordening 2017.
  • Goedkeuring begroting OPOO 2017.
  • Plan van Scholen gemeente Oegstgeest 2018-2020.
  • 10e Aanpassing gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland.
  • Ambitiedocument ‘De toekomst is nu; duurzaam Oegstgeest’.
  • Vaststellen zienswijze begroting 2018 Veiligheidsregio Hollands Midden.
  • Vaststellen zienswijze begroting 2018 Servicepunt71.
  • Vaststellen zienswijze begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.
  • Vaststellen zienswijze begroting 2018 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.
  • Vaststellen zienswijze begroting 2018 Holland Rijnland.
  • Vaststellen zienswijze begroting 2018 Omgevingsdienst West-Holland.
  • Vaststellen zienswijze begroting 2018 Kust-, Duin- en Bollenstreek.
  • Aanvraag vaststellen nieuw bestemmingsplan voor perceel Vinkeweg 73.
  • Vaststelling bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan Kamphuizerpolder Buitenlust.
  • Wijziging Wmo-verordening 2015

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Geslaagde raadsbijeenkomst over Van afval naar Grondstof

  Zo’n 35 inwoners, organisaties en raadsleden hebben donderdagavond met elkaar gediscussieerd over het scheiden en reduceren van huishoudelijk afval. Hoe hoog leggen we de lat in de ambitie om grondstoffen besparen, en wat willen we daar in de praktijk voor doen?

  De avond past binnen een serie avonden met de raad over het nieuwe beleid Van Afval Naar Grondstof (VANG). Dit beleid moet de transitie naar een circulaire economie bevorderen. In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde.

  De bijeenkomst begon met een presentatie door de projectleider Duurzaamheid en een deskundige van ingenieursbureau MWH Global.

  Hierna namen de aanwezigen aan de hand van zes stellingen positie in in de raadszaal en probeerden elkaar met argumenten te overtuigen van hun standpunt. In sommige gevallen lukte dit. Bijvoorbeeld over het aantal minicontainers in de tuin of het afval zelf wegbrengen naar een inzamelpunt in het dorp.

  In september praat de raad verder over ambities en maatregelen en zal een besluit nemen over een uit te werken scenario.

  Vooruitlopend daarop bespreekt de commissie Ruimte op 18 mei het nieuwe duurzaamheidsbeleid van de gemeente, ‘De toekomst is nu; duurzaam Oegstgeest’. De raad stelt op 1 juni beleidsambities vast voor de thema’s Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire Economie.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website