Amendement

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken

Amendement

Amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbesluit. 

Ieder lid van de raad kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendementen indienen. Alleen beraadslaagd kan worden over amendementen die ingediend zijn door leden van de raad die de presentielijst getekend hebben en in de vergadering aanwezig zijn.

Ieder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement dat door een lid is ingediend een wijziging voor te stellen (subamendement).

Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk en ondertekend bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde - oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.

Intrekking door de indiener(s) van het (sub)amendement is te allen tijde mogelijk totdat de besluitvorming door de raad heeft plaatsgevonden.

Destructieve amendementen zijn niet toegestaan. Onder een destructief amendement wordt verstaan een amendement dat volledig ingaat tegen het aanhangige voorstel.

Zie ook het Reglement van Orde hieronder.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website